Skip to main content

Què són els trastorns cerebrovasculars?/ ¿Qué son los trastornos cerebrovasculares?

By abril 7, 2016septiembre 29th, 2017Uncategorized

Fa pocs dies us vam voler explicar què era la lesió cerebral adquirida i què la podia causar. Recordeu el cas de l’Àngel on ens explicava la seva experiència vital al haver patit un ICTUS? Doncs avui us expliquem què es això dels accidents cerebrals vasculars, cada dia més presents i deixant seqüeles que dia rere dia necessiten ser tractades per així poder aconseguir l’autonomia d’aquestes persones i el benestar individual i familiar.

Parlem d’accidents cerebrals vasculars quan una àrea o àrees del cervell queden afectades degut a una reducció de reg sanguini, oxigen i glucosa. Això interfereix en el metabolisme cerebral i produeix freqüents alteracions neuropsicològiques i/o de personalitat.

Factors de risc de patir un accident cerebrovascular:

Els accidents cerebrovasculars constitueixen la patologia neurològica més freqüent i la que produeix major morbimortalitat, constituint el 50% dels ingressos a neurologia i la tercera causa de mort als països desenvolupats. A l’estat espanyol més de 300.000 persones presenten seqüeles neurològiques i neuropsicològiques a conseqüència dels accidents cerebrovasculars. Cada any hi ha 1700 gironins que pateixen un infart cerebral havent 7000 persones a les comarques gironines que pateixen algun tipus de discapacitat com a conseqüència d’haver sofert un ICTUS.

Classificació dels trastorns vasculars del sistema nerviós:

Isquèmia cerebral: es produeix per la disminució de reg sanguini cerebral de forma total o parcial durant un període de temps variable. Els accidents isquèmics redueixen l’aportació d’oxigen i glucosa a una o vàries zones del cervell (àrea d’infart). Podem trobar:

  • Isquèmia cerebral global: quan la disminució de flux sanguini cerebral és a tot el cervell de manera simultània degut a una hipotensió arterial marcada.
  • Isquèmia cerebral focal: afecta a una àrea concreta de l’encèfal, si la disminució de flux sanguini és inferor a les 24h parlant d’atac isquèmic transitòri (AIT), si és superior ja parlem d’infart cerebral. Els infarts cerebrals poden ser trombòcits, embolics i hemodinàmics (reducció del flux sanguini cerebral).
  • Hemorràgia: produïda per l’entrada massiva de sang a l’interior del cervell i secundària a la ruptura d’un vas sanguini. Els factors que poden produir hemorràgies al sistema nerviós són: hipertensió arterial, malformacions vasculars (aneurismes i/o angiomes), traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals, malalties hematològiques i infeccions.

En general els trastorns de naturalesa isquèmica produeixen dèficits cognitius i sensoriomotors més localitzats, mentre que les hemorràgies cerebrals tenen conseqüències més àmplies i difuses sobre les funcions cognitives. Si la lesió es dóna a un o altre hemisferi cerebral també genera efectes diferenciats, ja que els accidents cerebrovasculars a l’hemisferi esquerra amb freqüència es tradueixen amb trastorns del llenguatge, mentre que els de l’hemisferi dret produeixen trastorns més del tipus espacials i visuoperceptius, entre d’altres alteracions.

Així doncs, les persones que pateixen aquest tipus de trastorns vasculars necessiten de la figura de professionals per a ajudar-los a rehabilitar i compensar totes aquelles funcions que han quedat alterades, i poder així seguir amb el seu dia a dia amb el màxim d’autonomia possible. És en aquests casos on la figura del neuropsicòleg es torna pràcticament indispensable juntament amb la d’altres professionals.

***

Hace poco os hablamos de qué era la lesión cerebral adquirida y qué la podía causar. ¿Recordáis el caso de Ángel donde nos explicaba su experiencia vital tras haber sufrido un ICTUS? Pues hoy os explicamos qué es esto de los accidentes cerebrales vasculares, cada día más presentes y los cuales dejan secuelas que día tras día necesitan ser tratadas para así poder conseguir la autonomía de estas persones y el bienestar individual y familiar.

Hablamos de accidentes cerebrales vasculares cuando un área o áreas del cerebro quedan afectadas debido a una reducción del riego sanguíneo, oxígeno y glucosa. Esto interfiere en el metabolismo cerebral y produce frecuentes alteraciones neuropsicológicas y/o de personalidad.

Factores de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular:

Los accidentes cerebrovasculares constituyen la patología neurológica más frecuente y la que produce mayor morbimortalidad, constituyendo el 50% de los ingresos a neurología y la tercera causa de muerte en los países desarrollados. En el estado español más de 300.000 personas presentan secuelas neurológicas y neuropsicológicas a consecuencia de los accidentes cerebrovasculares. Cada año hay 1700 gerundenses que sufren un infarto cerebral, y hay 7000 personas a las comarcas de Gerona que sufren algún tipo de discapacidad como consecuencia de haber sufrido un ICTUS.

Clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso:

Isquemia cerebral: se produce por la disminución de riego sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo variable. Los accidentes isquémicos reducen la aportación de oxígeno y glucosa a una o varias zonas del cerebro (área de infarto). Podemos encontrar:

  • Isquemia cerebral global: cuando la disminución del flujo sanguíneo cerebral es en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada.
  • Isquemia cerebral focal: afecta a un área concreta del encéfalo, si la disminución de flujo sanguíneo es durante un período inferior a 24h hablamos de ataque isquémico transitorio (AIT), si es superior a este tiempo ya hablamos de infarto cerebral. Los infartos cerebrales pueden ser trombóticos, embólicos y hemodinámicos (reducción del flujo sanguíneo cerebral).
  • Hemorragia: producida por una entrada masiva de sangre en el cerebro y secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo. Los factores que pueden producir hemorragias al sistema nervioso son: hipertensión arterial, malformaciones vasculares (aneurismas y angiomas), traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, enfermedades hematológicas y infecciones.

En general los trastornos de naturaleza isquémica producen déficits cognitivos y sensoriomotores más localizados, mientras que las hemorragias cerebrales tienen consecuencias más amplias y difusas sobre las funciones cognitivas. Si la lesión se produce a uno u otro hemisferio cerebral también genera efectos diferenciados, ya que los accidentes cerebrovasculares del hemisferio izquierdo con frecuencia vienen acompañados de trastornos del lenguaje, mientras que los del hemisferio derecho producen trastornos más del tipo espacial y visuoperceptivo, entre otras alteraciones.

Así pues, las personas que sufren este tipo de trastornos vasculares necesitan de la figura de profesionales para ayudarlos a rehabilitar y compensar todas esas funciones que han quedado alteradas, y poder así seguir con su día a día con el máximo de autonomía posible. Es en estos casos donde la figura del neuropsicólogo se vuelve prácticamente indispensable juntamente con la de otros profesionales.

 

Leave a Reply