Skip to main content

El cervell reptilià- el cerebro reptiliano

By marzo 17, 2016septiembre 29th, 2017Uncategorized

Us heu preguntat mai els passos que ha fet el nostre cervell fins arribar al cervell actual? El nostre cervell és el resultat de l’evolució continuada des dels primers homínids fins a l’actual homo sapiens sapiens. Aquesta evolució ha vingut nodrida per molts factors. El bipedestadisme n’és un, la utilització i fabricació d’armes, els canvis nutricionals amb l’aparició del foc, entre molts d’altres.

Fins fa relativament poc, tota funció atribuïda al cervell era pura especulació, però actualment, gràcies a l’avenç tecnològic podem estudiar aquest òrgan i apropar-nos més al què es coneixia sota el nom de la caixa negra. Gràcies a tècniques de neuroimatge com la tomografia computeritzada (TAC), la ressonància magnètica funcional (RMf), entre d’altres no només podem conèixer la seva anatomia sinó també part de la seva funció.

Al llarg de la historia s’han desenvolupat mil i una teories sobre l’evolució del cervell, però el què sí tenim clar és de l’existència d’un cervell més primitiu i un altre de més evolucionat. És a dir, tots els éssers humans compartim amb els animals aquest cervell més primitiu, i gràcies al desenvolupament del què es coneix amb el nom de neoescorça ens hem diferenciat substancialment dels mateixos.

El cervell més primitiu, altrament dit cervell reptilià  i paleomamífer gràcies a la teoria desenvolupada per l’autor MacLean, el qual proposava que el nostre cervell en realitat està composat per tres parts (reptiliana, Paleomamífera i Neomamífera), és el què anatòmicament situaríem al tronc cerebral i sistema límibic.

La part que l’autor denomina cervell reptilià, és la situada al tronc cerebral i és l’encarregada de regular els elements bàsics de supervivència, la homeoestasis (equilibri entre l’estat intern del nostre cos i l’estat de l’ambient exterior) i es caracteritza per ser compulsiu i estereotipat. Per tant, seria la part més instintiva, la que ens permet regular la temperatura, tenir la sensació de gana i a l’hora la de sacietat un cop hem menjat el suficient, el què regula les ganes de dormir i per tant de complir amb el cicle de son-vigília i també el què ens permet fer funcionar el sistema nerviós autònom, és a dir, la respiració, digestió, etc.

La part del cervell que l’autor denominava paleomamífer és la del sistema límbic, gràcies el qual podem aplicar els coneixements de les experiències als instints més bàsics que media el cervell reptilià. Aquesta part faria que aquest funcionament més bàsic interactués amb el món exterior per activar altres tipus de conductes com pot ser la reproducció, activant el desig de reproduir-nos al veure la presència d’un humà del sexe contrari; les emocions amb reaccions com la fugida, la ira, la por, que ens permeten reaccionar davant situacions que el nostre cos considera de perill, etc.

I la neoescorça? La neoescorça és el què ens ha fet arribar fins on som ara, i és la part del cervell més nova, és a dir, la que fa menys anys que s’ha desenvolupat i la que ens diferencia més dels animals. Les seves funcions són molt i molt complexes i gràcies a elles podem ser les persones que som avui dia.

+++

¿Os habéis preguntado alguna vez los pasos que ha hecho nuestro cerebro hasta llegar al cerebro actual? Nuestro cerebro es el resultado del proceso de la evolución, des de los primeros homínidos hasta el actual homo sapiens sapiens. Esta evolución se ha nutrido de muchos factores como el bipedestadismo junto a la utilización de las armas, cambios nutricionales con la aparición del fuego, entre muchos otros.

Hasta hace relativamente poco, toda función atribuida al cerebro era pura especulación, pero actualmente, gracias al avance tecnológico podemos estudiar este órgano y acercarnos más a lo que entonces se conocía como caja negra. Gracias a técnicas de neuroimagen como la tomografía computerizada (TAC), la resonancia magnética funcional (RMf), entre otras, no solo podemos conocer su anatomía sino también parte de su función.

A lo largo de la historia se han desarrollado mil y una teorías sobre la evolución del cerebro, pero lo que sí tenemos claro es la existencia de un cerebro primitivo y otra parte más evolucionada. Todos los seres humanos compartimos con los animales la parte más primitiva, y gracias al desarrollo de lo que se conoce con el nombre de neocórtex nos hemos diferenciado sustancialmente de ellos.

El cerebro más primitivo, es conocido como cerebro reptiliano y paleomamífero, gracias a la teoría desarrollada por McLean, que nos proponía que nuestro cerebro en realidad está compuesto por tres partes (reptiliana, paleomamífera y neomamífera), es lo que anatómicamente situaríamos en el tronco cerebral y sistema límbico.

La parte que el autor denomina cerebro repitliano, es la situada en el tronco cerebral y es la encargada de regular los elementos básicos de supervivencia y la homeostasis (equilibrio entre el estado interno del cuerpo y el ambiente exterior). Se caracteriza por ser compulsiva y estereotipada. Es la parte más instintiva, la que nos permite regular la temperatura, tener la sensación de hambre y saciedad, la que regula las ganas de dormir y por tanto de cumplir con el ciclo de sueño-vigília y, la que nos permite hacer funcionar el sistema nervioso autónomo, es decir, la respiración, digestión, etc.

La parte denominada paleomamífera es la relacionada con el sistema límbico, gracias al cual podemos aplicar los conocimientos de las experiencias a los instintos más básicos que media el cerebro reptiliano. Esta parte hace que este funcionamiento más básico interactúe con el mundo exterior para activar otro tipo de conductas como puede ser la reproducción, activando así el deseo de reproducirnos al ver la presencia de un humano del sexo contrario, las emociones con reacciones como la huida, ira, miedo, que nos permiten reaccionar ante situaciones que nuestro cuerpo considera peligrosas, etc.

¿Y el neocórtex? El neocórtex es el que nos ha hecho llegar al momento actual, y es la parte del cerebro más nueva, es decir, la que hace menos años que se ha desarrollado y la que nos diferencia más de los animales. Sus funciones son muy complejas y gracias a ellas podemos ser las persones que somos hoy en día.

Leave a Reply