Skip to main content

Dia Mundial del Parkinson / Día Mundial del Parkinson

By abril 11, 2016septiembre 28th, 2017Uncategorized

Avui dediquem la nova entrada al blog a aquelles persones que pateixen la malaltia de Parkinson i que sense empetitir-se lluiten dia rere dia per poder fer la vida que fins al moment han viscut.

Tot i fer molts anys que es coneixia de l’existència de pacients amb tremolors i dificultats per a caminar, la malaltia de Parkinson no va ser considerada com a tal fins a la descripció realitzada pel metge James Parkinson  a principis del segle XIX. És la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de la de l’Alzheimer. Es creu de forma errònia que afecta únicament a persones gran, quan aproximadament el 20% dels pacients diagnosticats inicien la simptomatologia a la dècada dels 40. Es calcula que pot haver-hi 120.000 persones afectades per aquesta malaltia a Espanya.

Aquesta malaltia no només presenta simptomatologia motora, sinó que cada vegada més es pren més atenció a la cognitiva que com ja sabem, pot ser inclòs més incapacitant que la motora.

La malaltia de Parkinson és una malaltia degenerativa subcortical progressiva que afecta als ganglis basals. La seva aparició és deguda a la degeneració del sistema dopaminèrgic, és a dir, de les neurones productores de dopamina de la substància negra i ganglis basals del cervell. La dopamina és un neurotransmissor necessari per a la regulació dels moviments, la marxa i l’equilibri. La concentració d’aquest neurotransmissor disminueix perdent-se fins al 70% de les neurones dopaminèrgiques al putamen i caudat (parts del cervell).

 

Ens agradaria explicar-vos quina simptomatologia pateixen aquestes persones afectades de Pakinson:

Disfunció motora: quatre símptomes cardinals:

 • Tremolor: el tremolor típic d’aquesta malaltia és el de les mans, una tremolor que és semblant al moviment que faríem si tinguéssim un grapat de monedes a la mà i les deixéssim caure una a una a l’altra mà. Sol disminuir al realitzar moviments voluntaris. Desapareix amb la son, i tot i ser el símptoma més conegut, no sempre està present.
 • Bradicinèsia: lentitud en la realització de moviments. És el símptoma més característic i necessari per al diagnòstic del Parkinson.
 • Rigidesa o augment del to muscular.
 • Inestabilitat postural i dificultat en la marxa: amb l’evolució de la malaltia s’altera l’estabilitat postural fent que el pacient inclini el cap i el cos endavant propiciant caigudes. I dificultats en la marxa, és a dir a l’hora de caminar fent passets molt petits.

Simptomatologia no motora:

 • Dolors musculars i osteoarticulars inespecífics.
 • Dificultats en la micció i estrenyiment.
 • Augment de la sudoració i seborrea.
 • Trastorns del son i sexuals.
 • Disfunció olfactòria.

Trastorns cognitius: les alteracions cognitives tenen un gran ventall de possibilitats. En la malaltia de Parkinson s’alteren de forma característica:

 • Funcions visuoespacials:presenten dificultats per percebre distàncies, identificar la posició relativa entre varis objectes, la visió en tres dimensions i la nitidesa de les imatges. Presenten major perseveració (es manté durant més temps) de les percepcions visuals ja que les imatges sensorials “no s’esborren” ràpidament, havent interferència de les sensacions visuals anteriors amb altres de noves.
 • Memòria declarativa: tipus de memòria a llarg plaç que es refereix a les experiències, fets o esdeveniments adquirits a través de l’aprenentatge que poden ser conscientment recuperats. Es relaciona amb fets autobiogràfics o amb adquisicions de tipus cultural, esdeveniments, cares o paraules. Hi ha tres tipus de memòria declarativa: la semàntica, episòdica i autobiogràfica.
 • Memòria de treball: modalitat de memòria a curt plaç que és essencial per al processament cognitiu, ja que permet fer vàries tasques cognitives a l’hora. Seria la capacitat de manipular la informació.
 • Memòria procedural: és la memòria que permet “saber com”, és a dir a totes les destreses apreses, com ara nadar, muntar la bicicleta, cordar-nos les sabates, etc. Ens permet adquirir habilitats perceptivo-motores.
 • Funcions executives:les funcions executives engloben diferents funcions o capacitats, entre elles es troben: fluència verbal, raonament abstracte, solució de problemes, flexibilitat cognitiva, seqüenciació i planificació, mecanismes de supervisió, control inhibitori, entre d’altres.
 • Capacitat de denomninar: és la capacitat que tenim de denominar els objectes.
 • Disàrtria: es tracta d’un trastorn d’articulació de les paraules.
 • Fluència verbal: capacitat per a trobar paraules que comencin per una lletra o formin part d’una categoria semàntica.
 • Velocitat de processament: la rapidesa amb la que processem la informació.

Així doncs, és una malaltia on la presència dels professionals de la rehabilitació neuronal hi tenim un paper clau. Des d’aquí desitjar-vos el millor dels dies Mundials del Parkinson!

***

Hoy dedicamos la nueva entrada del blog a aquellas personas que sufren la enfermedad de Parkinson y que se crecen y luchan día tras día para poder hacer la vida que hasta el momento han vivido.

Aunque hacía muchos años que se conocía la existencia de pacientes con temblores y dificultades para andar, la enfermedad de Parkinson no fue considerada como tal hasta la descripción realizada por el médico James Parkinson a principios del siglo XIX. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Se cree de forma errónea que afecta únicamente a personas mayores, cuando aproximadamente el 20% de los pacientes diagnosticados inician la sintomatología a la década de los 40. Se calcula que puede haber 120.000 personas afectadas por esta enfermedad en España.

Esta enfermedad no sólo presenta sintomatología motora, sino que cada vez más se toma mayor conciencia de la cognitiva, que como sabemos, puede ser incluso más incapacitante que la motora.

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa subcortical progresiva que afecta a los ganglios basales. Su aparición es debida a la degeneración del sistema dopaminérgico, es decir, de las neuronas productoras de dopamina de la substancia negra y ganglios basales del cerebro. La dopamina es un neurotransmisor necesario para la regulación del movimiento, marcha y equilibrio. La concentración de este neurotransmisor disminuye, perdiéndose hasta el 70% de las neuronas dopaminérgicas del putamen y caudado.

Nos gustaría explicaros qué sintomatología sufren estas personas afectadas de Parkinson

Disfunción motora. Cuatro síntomas cardinales.

 • El temblor típico de esta enfermedad es el de las manos, un temblor parecido al movimiento que haríamos si tuviéramos un puñado de monedas en la mano y las fuéramos dejando caer una a una en la otra mano. Suele disminuir al realizar movimientos voluntarios. Desaparece con el sueño, y aunque es el síntoma más conocido, no siempre esta presente.
 • Bradicinesia. Lentitud en la realización de movimientos. Es el síntoma más característico y necesario para el diagnóstico de Parkinson.
 • Rigidez o aumento del tono muscular.
 • Inestabilidad postural y dificultad en la marcha. Con la evolución de la enfermedad se altera la estabilidad postural haciendo que el paciente incline la cabeza y cuerpo hacia delante propiciando caídas,a la vez que genera dificultades en la marcha, es decir, al momento de andar haciendo pasitos muy pequeños.

Sintomatología no motora

 • Dolores musculares y osteoarticulares inespecíficos.
 • Dificultades en la micción y estreñimiento.
 • Aumento de la sudoración y seborrea.
 • Trastornos del sueño y sexuales.
 • Disfunción olfatoria.

Trastornos cognitivos. Las alteraciones cognitivas tienen un amplio espectro de posibilidades. Aunque en la enfermedad de Parkinson se alteran de forma característica:

 • Funciones visuoespaciales. Presentan dificultades para percibir distancias, identificar la posición relativa entre varios objetos, la visión en tres dimensiones y la nitidez de las imágenes. Presentan mayor perseveración de las percepciones visuales ya que las imágenes sensoriales “no se borran” rápidamente, habiendo interferencia de las sensaciones visuales anteriores con otras nuevas.
 • Memoria declarativa. Tipo de memoria a largo plazo que se refiere a las experiencias, hechos o acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente recuperados. Se relaciona con hechos autobiográficos o con adquisiciones de tipo cultural, acontecimientos, caras o palabras. Hay tres tipos de memoria declarativa:la semántica, episódica y autobiográfica.
 • Memoria de trabajo. Modalidad de memoria a corto plazo que es esencial para el procesamiento cognitivo, ya que permite hacer varias tareas cognitivas a la vez. Es la capacidad para manipular la información.
 • Memoria procedural. Es la memoria que permite “saber cómo”, es decir, todas las destrezas aprendidas, como andar, montar en bicicleta, atarse los zapatos, etc. Nos permite adquirid habilidades perceptivo motoras.
 • Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas engloban diferentes funciones o capacidades, entre ellas están la fluencia verbal, razonamiento abstracto, solución de problemas, flexibilidad cognitiva, secuenciación y planificación, mecanismos de supervisión, control inhibitorio, entre otras.
 • Capacidad de denominar. Es la capacidad que tenemos de denominar los objetos.
 • Disartria. Se trata de un trastorno articulatoria de las palabras.
 • Fluencia verbal. Capacidad para encontrar palabras que empiecen por una letra o formen parte de una categoría semántica.
 • Velocidad de procesamiento. La rapidez con la que procesamos la información.

Así pues, es una enfermedad donde la presencia de los profesionales de la rehabilitación neuronal tenemos un papel clave. Desde aquí desearos el mejor de los días Mundiales del Parkinson!

Leave a Reply