Skip to main content

Dia Mundial de la Síndrome de Down – Día Mundial del Síndrome de Down

By marzo 22, 2016septiembre 29th, 2017Uncategorized

El 21 de març va ser el dia mundial de la Síndrome de Down, i volem  aprofitar per explicar-vos com des de la neuropsicologia aportem el nostre granet de sorra a aquestes persones tant especials. Tots som capaços de reconèixer físicament a un nen que té la Síndrome de Down, per això no te sentit parlar dels trets físics que els diferencien. El  què no tots sabem són les alteracions cognitives que genera la Trisomia del Cromosoma 21 i com repercuteix a la seva vida diària. Mitjançant la següent entrada de blog volem acostar-vos una mica més a ells per entendre’ls millor.

Els trastorns neurològics de la Síndrome de Down poden variar d’un cas a altre, de graus més lleus a més greus. Generalment venen acompanyats de retard mental, problemes físics i dificultats socials. Hem de tenir en compte que els canals sensorials d’entrada d’informació com són la vista i l’oïda es solen trobar afectats, per tant, repercuteix al seu desenvolupament en l’aprenentatge. Presenten dificultats al desenvolupament de les funcions cognitives que solen afectar al seu dia a dia.

Quines dificultats cognitives podem trobar i què podem fer?

Atenció: Existeixen alteracions als mecanismes cerebrals que intervenen a l’hora de canviar el focus atencional. Presenten dificultats en la capacitat per mantenir l’atenció durant un temps perllongat (atenció sostinguda) i facilitat per distreure’s en presència d’estímuls distractors (atenció selectiva). Els estímuls externs els afecten més que el seu propi mecanisme intern.

Velocitat de Processament: presenten una important lentitud per processar i codificar la informació que se’ls hi dona i donar una resposta, per això s’ha de ser pacient i no sobrecarregar-los d’informació més enllà de la que poden atendre.

Percepció: Degut als problemes que poden tenir en les vies d’entrada de la informació, sobre tot a nivell auditiu, se’ls ha de presentar l’estimulació, sempre que sigui possible a través de més d’un sentit, de forma multisensorial. Se’ls pot proporcionar la informació de forma visual i auditiva al mateix temps, també a través del tacte, permetent que toquin, manipulin i utilitzin objectes.

Memòria: tenen dificultats per retenir informació a curt i llarg termini per limitacions en els processos d’atenció, codificació, emmagatzematge i evocació de la informació. El marge de retenció es millor quan la informació es visual enlloc de verbal. D’altra banda, presenten importants dificultats en la memòria declarativa (records que poden ser evocats de forma conscient, com fets o aconteixements específics), d’aquí que puguin realitzar conductes complexes que son incapaços d’explicar o descriure. Però, la memòria procedimental (record de les habilitats motores i passos necessaris per realitzar una tasca) i de treball (capacitat per a manipular la informació) es troben ben desenvolupades, per això poden realitzar tasques seqüenciades amb precisió. Es importat ensenyar-los estratègies des de petit per millorar i compensar les dificultats.

Llenguatge: és l’àrea que es troba més afectada encara que és variable entre els casos. Presenten un retard significatiu en l’emergència del llenguatge i les habilitats lingüístiques. Els hi costa comprendre el llenguatge oral encara que rendeixen millor en comprensió verbal i no tant en l’expressiva. Al costar-los expressar-se verbalment es recolzen molt en l’ús de gestos i onomatopeies. A més a més, tenen dificultats en la pragmàtica del llenguatge (la capacitat d’utilitzar el llenguatge per a propòsits comunicatius, donant un significat afegit al què s’extreu formalment d’una oració), fent que els costi entendre les ironies i els acudits. S’ha d’estar en alerta perquè s’ho prenen tot al peu de la lletra.

Sociabilitat: el seu nivell d’interacció social és baix, però en conjunt poden arribar a un bon grau d’adaptació social. Solen mostrar-se col·laboradors i afectuosos. A vegades prefereixen estar sols pel simple fet de que els hi costa seguir la quantitat d’estímuls externs que hi ha a l’entorn. Amb intervenció poden arribar a participar amb normalitat als actes socials i recreatius.

ATENCIÓ!: Se’ls ha de parlar més lentament (no més alt) i si no entenen les instruccions s’han de repetir amb paraules diferents i més senzilles. Requereixen més temps per respondre, pel què s’ha d’esperar uns segons si ho necessiten. A més a més, els hi costa entendre vàries instruccions donades de forma seqüencial i els resulta difícil generalitzar allò que aprenen, aplicant-ho a situacions diferents a les apreses. Són poc flexibles pel que funcionaran millor amb rutines.

***

El 21 de marzo fue el día mundial del Síndrome de Down, y queremos aprovechar para explicaros cómo desde la neuropsicología aportamos nuestro granito de arena a estas personas tan especiales. Todos somos capaces de reconocer físicamente a una persona con Síndrome de Down, por eso carece de sentido hablar de los rasgos físicos que los diferencian. Lo que no todos sabemos son las alteraciones cognitivas que produce la Trisomía del Cromosoma 21 y como ello repercute en su vida diaria. Mediante la siguiente entrada de blog queremos acercaros un poco más a ellos y así poder entenderlos mejor.

Los trastornos neurológicos del Síndrome de Down pueden variar entre casos, de más leves a más graves. Generalmente viene acompañado de retraso mental, problemas físicos y dificultades sociales. Hay que tener en cuenta que los canales de entrada de información como son la vista (60%) y el oído se suelen encontrar afectadas por lo que, les repercute en su desarrollo del aprendizaje. Presentan dificultades en el desarrollo de las funciones cognitivas que afectan en su día a día.

¿Qué dificultades cognitivas podemos encontrar y que podemos hacer?

Atención: existen alteraciones en los mecanismos cerebrales que intervienen a la hora de cambiar de foco de atención. Presentan dificultades en la capacidad para mantener la atención durante un tiempo prolongado (atención sostenida) y facilidad para distraerse en presencia de estímulos distractores (atención selectiva). Los estímulos externos les afectan más que su propio mecanismo interno.

Velocidad de procesamiento: presentan una importante lentitud en procesar y codificar la información que se les da y dar una respuesta, por ello es importante ser pacientes y no sobrecargarles de información más allá de la que puedan atender.

Percepción: Debido a los problemas que pueden tener en las vías de entrada de la información, sobre todo a nivel auditivo, se les ha de presentar la estimulación siempre que sea posible a través de más de un sentido, de forma multisensorial. Se les proporcionará la información de forma visual y auditiva al mismo tiempo, e incluso a través del tacto, permitiéndoles que toquen, manipulen y manejen los objetos.

Memoria: tienen dificultades para retener información por limitaciones en los procesos de atención, codificación, almacenamiento y evocación de la información. La retención es mejor con información visual que verbal. Por otra parte, presentan importantes dificultades en la memoria declarativa (recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente, como hechos o eventos específicos), de ahí que puedan realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o describir. Sin embargo, tienen la memoria procedimental ( recuerdo de las habilidades motoras y pasos necesarios para realizar una tarea) y de trabajo (capacidad para manipular la información) bien desarrollada, por lo que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. Es importante enseñarles estrategias desde pequeños para mejorar y compensar las dificultades.

Lenguaje: es el área que más se encuentra afectada aunque es variable entre los casos. Presentan un retraso significativo en la emergencia del lenguaje y las habilidades lingüísticas. Les cuesta comprender el lenguaje oral aunque tienen mejor rendimiento en comprensión verbal que expresiva. Al costarles expresarse verbalmente se apoyan mucho en el uso de gestos y onomatopeyas. Además, tienen dificultades en la pragmática del lenguaje (cómo utilizar el lenguaje para propósitos comunicativos, dando un significado añadido al que se extrae formalmente de una oración) por lo que les cuesta entender las ironías y los chistes por lo que hay que tener cuidado ya que se toman todo al pie de la letra.

Sociabilidad: Su nivel de interacción social es bajo, pero en conjunto pueden alcanzar un buen grado de adaptación social por lo que ofrecen una mejor interacción que otras personas que sufren otro tipo de discapacidades. Suelen mostrarse colaboradores y afectuosos. A veces eligen estar solos por el simple hecho de que les cuesta seguir la cantidad de estímulos externos que hay en el entorno. Con intervención pueden llegar a participar con normalidad en los actos sociales y recreativos.

¡CUIDADO!: Se les ha de hablar más despacio (no más alto), si no entienden las instrucciones habrán de repetirse con otros términos diferentes y más sencillos. Precisan más tiempo que otros para responder, por lo que hay que esperar los segundos que necesiten. Además, les costará entender varias instrucciones dadas de forma secuencial, les va a resultar difícil generalizar lo que aprenden, aplicándolo en circunstancias distintas a las de adquisición y van a ser poco flexibles en sus actuaciones por lo que van a funcionar mejor con rutinas.

Leave a Reply